สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 206/2 ถนนยุทธดำเนิน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ : 038-513166

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563

สภาเกษตรกรแปดริ้ว ติวเข้ม ระบบ QR Trace

   สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราจับมือสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เสริมศักยภาพเกษตรกร อบรม “ QR Trace On Cloud”


         ในวันที่ 1- 2 กันยายน  2563 ณ ห้องประชุมโรงแรม ที วินเทจ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา    สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบตรวจสอบสินค้า บนระบบคลาวด์ สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็ก (QR Trace On Cloud) โดยมีเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมจำนวน 35 คน

     การจัดอบรมโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรรายเดี่ยว กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุม รวมถึงผู้ประกอบการนำระบบไปใช้งานในการจัดเก็บข้อมูลที่มาที่ไป ข้อมูลการผลิตเพื่อใช้ในการตามสอบสินค้าเกษตรและบริหารจัดการการผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำข้อมูลที่จัดเก็บไปสร้าง QR Code สำหรับเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงข้อมูลตามสอบสู่ผู้บริโภคและสามารถสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถจำหน่ายในตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ DGT Farm ต่อไป

       


ภาพ/ข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563

รางวัลผลิตภัณฑ์เด่นประจำปี 2563

   สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่กลุ่มวิสาหกิจที่ได้รับการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่น”ภายใต้ “โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563”
  

      เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ในที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่4/2563 ได้มีการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับรางวัลจากการประกวดการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรของสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายพงษ์เทพ รัตนา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เกียรติมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร       นายพงษ์เทพ รัตนา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เป็นการพัฒนาต่อยอดจากการทำแผนพัฒนาเกษตรกรระดับตำบล ซึ่งสภาเกษตรกรฯสนับสนุนการจัดทำแผนธุรกิจรายสินค้าและเกษตรอุตสาหกรรมปีงบประมาณ 2559-2563 โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เข้าไปพัฒนาต่อยอดกลุ่มองค์กรเกษตรกรและยกระดับเป็นเกษตรอุตสาหกรรม และได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่นของสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธาน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการ ได้แก่ พัฒนาการจังหวัดหรือผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงาน ธกสฉะเชิงเทราหรือผุ้แทน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์ และ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สนง.สภาเกษตรกรจังหวัด หารือถึงขั้นตอนการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่นของแต่ละกลุ่มและลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - วันที่ 7 สิงหาคม 2563  และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของกลุ่มที่สมัครคัดเลือกฯ คณะกรรมการตัดสินจากผลคะแนนการนำเสนอและการดำเนินงานของกลุ่มตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เพื่อรับโล่รางวัล และเกียรติบัตร โดยผลการตัดสินให้คะแนน ดังนี้

                                                         รางวัลชนะเลิศ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมิตรสัมพันธ์


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบึงตะเข้


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดเยื่อไผ่


รางวัลชมเชย กลุ่มเกษตรกรรวมเกษตรกร

ภาพ/ข่าว: ทีมประชาสัมพันธ์สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ศึกษาดูงานการแปรรูปข้าว 17 สิงหาคม 2563

  สภาเกษตรกรจังหวัดฉะชิงเทราร่วมบูรณาการงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง นำกลุ่มเกษตรกรศึกษาดูงาน กระบวนการแปรรูปข้าว เป็นแป้งข้าว
      เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายพงษ์เทพ รัตนา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดยนายกิตติทัต ธรรมโชติ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย ว่าที่ร.ต.เอนก สิงหากุล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยการศึกษาดูงานการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวคนเมือง ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา

        
       นายกิตติทัต ธรรมโชติ กล่าวว่า การบูรณาการงานระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดฉะชิงเทรากับองค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต นั้น สืบเนื่องมาจากการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่าน และได้จัดทำแผนรายสินค้า โดยสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองแสง ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต สอบความต้องการของกลุ่มเพื่อให้กลุ่มสามารถพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ซึ่งกลุ่มแจ้งว่าต้องการแปรรูปข้าว เป็นแป้งข้าวเพื่อนำแป้งมาทำขนม จะสามารถต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวไรซ์เบอร์รี่ของกลุ่มได้เป็นอย่างดี ทางกลุ่มต้องการไปศึกษาดูงานการแปรรูปข้าว***ขอขอบคุณ 1) องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง
                     2) กลุ่มโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองแสง ต.ลาดกระทิง
เจ้าของสถานที่   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวคนเมือง ตำบลเหมือง
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


ภาพ/ข่าว ทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา


วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

โครงการพัฒนาต้นแบบแปลงเกษตรสมัยใหม่ร่วมกับภูมิปัญญาดั้งเดิม

   👏👏สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมโครงการพัฒนาต้นแบบแปลงเกษตรสมัยใหม่ร่วมกับภูมิปัญญาดั้งเดิม เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะแก่ชุมชน    เมื่อวันที่ 24  กรกฎาคม 2563 ณ สนามไก่ชน ฉลองพันธุ์ปลา ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดยนายพงษ์เทพ รัตนาา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมโครงการพัฒนาต้นแบบแปลงเกษตรสมัยใหม่ร่วมกับภูมิปัญญาดั้งเดิม เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ด้าน เกษตรอัจฉริยะให้แก่ชุมชนในพื้นที่       นางลินดา ขมเล็ก รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา คนที่ 2 กล่าวว่า กลุ่มของตนนั้นได้รับการสนับสนุนการติดตั้งเทคโนโลยีตรวจวัดและควบคุมคุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ aqua iot และเครื่องให้อาหารปลา กุ้ง อัตโนมัติ จาก นักวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC). โดยในวันนี้ ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้กลุ่มเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ด้าน เกษตรอัจฉริยะให้แก่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อไป

ภาพ/ข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3 (วาระพิเศษ)

การประชุมสภาเกษตรกรครั้งที่ 3/2563 (วาระพิเศษ)


   เมื่อวันที่ (23 ก.ค.63) สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดประชุมสภาเกษตรกรครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายพงษ์เทพ รัตนา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วม ในการประชุมครั้งนี้

    
สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เชิญ ผู้แทนจาก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต มาชี้แจงและอธิบายเรื่องการบริหารจัดการน้ำในส่วนของพื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และพิจารณาเรื่องดังนี้
- การเพิ่มมูลค่าการตลาดออนไลน์ชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ร่วมกับพัฒนาธุรกิจการค้า
- การพิจารณาหลักเกณฑ์และขั้นตอนการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร จากคณะกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ครั้งที่ 1/2563
- การพิจารณาโครงการขุดลอกคูคลองเพื่อแก้ไขปัยหาภัยแล้ง
- ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในระดับพื้นที่อำเภอ
ภาพ/ข่าว :สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา

การคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร

การคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ภายใต้โครงการการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม พ.ศ2563


      สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่สนใจเข้าร่วมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. คุณสมบัติของเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร
- เป็นกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่ปี 2558-2563
2. ประเภทหลักเกณฑ์ผลิตภัณฑ์สินค้า
2.1 ประเภทการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หมายถึงการนำผลผลิตจากการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์มาเปลี่ยนสภาพด้วยวิธีการต่างๆให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่าง ลักษณะแตกต่างไปจากเดิม เช่น ข้าว แปรรูปเป็นแป้ง, เส้นขนมจีน ฯลฯ เพื่อเป็นการถนอมอาหารและเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร
2.2 ประเภทของใช้และเครื่องนุ่งห่มเป็นผลผลิตทางการเกษตร หมายถึง การนำผลผลิตจากพืชและการเลี้ยงสัตว์มาเปลี่ยนแปลงทางสภาพด้วยวิธีการต่างๆ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ไผ่ แปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์จากไผ่, หม่อนไหมแปรรูปเป็นเส้นไหม, เสื้อผ้าไหม ฯลฯ
2.3 ประเภทสมุนไพร หมายถึง การนำผลผลิตจากการปลูกพืชสมุนไพรต่างๆ มาแปรรูปเป็น แคปซูล, ผง, อบแห้งต่างๆ ผ่านกระบวนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่แตกต่างกัน
โดยท่านสามารถดาวโหลดใบสมัครและแบบฟอร์มการทำรูปเล่มเพื่อยื่น เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค.63 - 7 ส.ค. 63 ส่งมาที่
📌สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่อยู่ 206/2 ถ.ยุทธดำเนิน ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
☎️โทรศัพท์: 0 385131 66

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

สภาเกษตรกร 8 ริ้ว ร่วมส่งมอบเครื่องFeed อาหารอัตโนมัติ

การส่งมอบเครื่องFEED อาหารสัตว์อัตโนมัติ ตำบลหนองตีนนก อำเภอบ้านโพธิ์

       เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ณ กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตำบล หนองตีนนก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา นายพงษ์เทพ รัตนา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายกิตติทัต ธรรมโชติ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ลงพื้นที่เพื่อร่วมการส่งมอบเครื่องFEED อาหารสัตว์อัตโนมัติ
       นายกิตติทัต ธรรมโชติ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า เครื่องให้อาหารสัตว์น้ำอัตโนมัติ ดังกล่าวนั้น ทางสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราได้ประสานไปยังนักวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้แจ้งความต้องการของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ในด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับการให้อาหารปลาโดยอัตโนมัติหรือระบบ Feed Auto ต่อมาทางด้าน ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส (NECTEC) ได้ดำเนินการจัดหาเครื่องให้อาหารปลาโดยอัตโนมัติหรือระบบ Feed Auto มาส่งมอบแก่ตัวแทนกลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตำบลหนองตีนนก เพื่อต่อยอดจากระบบประมงอัจฉริยะ ต่อไป
ภาพ/ข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา