สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 206/2 ถนนยุทธดำเนิน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ : 038-513166

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562

นายกลุงตู่ มอบนโยบายแก่สภาเกษตรกรแห่งชาติ วันที่ 3 ตุลาคม 2562


         นายกลุงตู่ มอบนโยบายแก่สภาเกษตรกรแห่งชาติ    เมื่อวันที่ 2- 3 ตุลาคม ๒๕๖๒ สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดย นายพงษ์เทพ รัตนา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราทั้ง 2 ท่าน และ นายกิตติทัต ธรรมโชติ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมโครงการจัดงาน "ขับเคลื่อนการดำเนินงาน สภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก ณ ห้องประชุมฯ ชั้น ๔ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
     ในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธี “ขับเคลื่อนการดำเนินงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก” และมอบนโยบายพัฒนาภาคเกษตรแก่สภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงานมีผู้ร่วมประชุมได้แก่สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ จำนวนกว่า ๕๐๐ คนซึ่งนายกรัฐมนตรีต้องการให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นกลไกกลางที่เชื่อมประสานความร่วมมือระหว่างเกษตรกรทั้งประเทศกับรัฐบาล เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร โดยมอบให้ทีมเลขานุการฯ สำนักนายกรัฐมนตรี ควบคุม กำกับ ดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา ให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์แห่งพ.ร.บ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรพึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ภาพ/ข่าว: ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจมาศ อนันตพันธุ์

วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562

สภาเกษตรกร 8 ริ้วขับเคลื่อน (GI )มะพร้าวน้ำหอมบางคล้า


        เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราได้ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและรวบรวมข้อมูลประกอบการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI )มะพร้าวน้ำหอม


     
    นายวรพจน์ กุศลสงเคราะห์กุล ประธานคณะทำงานฯได้กล่าวว่า สืบเนื่องจากตนนั้นได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI )มะพร้าวน้ำหอม ต่อนายทะเบียน กรมทรัพย์สินทางปัญญาไปแล้วนั้น แต่ทางกรมทรัพย์สินได้ส่งกลับมาชี้แจงว่า ข้อมูลการขอยังไม่ครบถ้วนส่งผลให้คำขอไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรม ตนจึงทำหนังสือมายังสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อขอให้ทางสภาเกษตรกรดำเนินการจัดประชุมเพื่อรวบรวม จัดทำข้อมูลให้ครบถ้วน ในการยื่นคำขอ(GI )มะพร้าวน้ำหอมบางคล้าต่อ กรมทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป
 

ภาพ/ข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา
วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562

สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา นำนวัตกรรมระบบน้ำอัจฉริยะ แสดงในงานการแสดงผลงานกลุ่มภาคกลาง        เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดย นายพงษ์เทพ รัตนา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราและ นายกิตติทัต ธรรมโชติ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราโดยมี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด “การสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานและการแสดงผลงานของสภาเกษตรกรจังหวัด ในกลุ่มภาคกลาง 26 จังหวัด”         
 นายพงษ์เทพ รัตนา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การนำระบบน้ำอัจฉริยะมาแสดงผลการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรานั้น เพราะทางสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราได้ขับเคลื่อนเรื่องระบบน้ำมาตั้งแต่ปี2561 โดยบูรณาการ่วมกับทาง สวทช.โดยได้ติดตั้งไว้ที่ศูนย์การเรียนรู้จำนวน 2 ศูนย์ ต่อมาในปีงบประมาณ 2562 นั้น ก็ได้บูรณาการร่วมกับทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา และทางกระทรวงวิทย์ฯ (สวทช) เพื่อคัดเลือกเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีเป้าหมายจำนวน 33 รายที่ได้รับการคัดเลือกและติดตั้งระบบน้ำ ในระบบน้ำดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมคุณภาพ ลดการใช้แรงงาน ลดการใช้ทรัพยากร ประหยัดเวลา ควบคุมการทำงานได้สะดวกผ่านSmart Phone และเกษตรกรสามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปีโดยไม่พึ่งพิงฤดูกาล


 ภาพ/ข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา


วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562

    มารู้จักมะม่วงพันธ์ุขายตึกของจังหวัดฉะเชิงเทรากันค่ะ


   

  สภาเกษตรกร 8ริ้วสร้างแปลงเรียนรู้ต้นแบบนาข้าวอินทรีย์

     
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ แปลงนาสาธิต ของ นายสมนึก พิมลศรี ตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรานำโดย นายพงษ์เทพ รัตนา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมด้วยสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิและสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมดำนา นาข้าวอินทรีย์      นายพงษ์เทพ รัตนา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การสร้างแปลงเรียนรู้ต้นแบบนาข้าวอินทรีย์ของสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นเพื่อต้องการให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบแก่เกษตรกรและผู้สนใจในการทำนาข้าวแบบอินทรีย์และเพื่อต้องการให้เกษตรกรได้มีข้าวที่ปลอดภัยไว้รับประทานในครัวเรือน ตลอดจนต้องการให้เกษตรกรทำนาปลอดภัยจากสารเคมี และยังกล่าวว่าจะขยายผลแปลงเรียนรู้ต้นแบบนาข้าวอินทรีย์ไปยังอำเภออื่นๆในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ต่อไปภาพ/ข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

สภากาแฟ ประจำปี 2562

    โครงการพัฒนาระบบราชการเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 หรือ PMQA 4.0


    
       เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562  ณ โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา อ.บ้านโพธิ์ สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงแรงงาน กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม จัดโครงการพัฒนาระบบราชการเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 หรือ PMQA 4.0 โดยมีนายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคเอกชนเข้าร่วม
     นายพงษ์เทพ รัตนา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นหน่วยงานที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ และสภาเกษตรกรฯได้นำขนมไทย ร่วมจัดบูธอาหารในครั้งนี้ การจัดโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความร่วมมือของหน่วยงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาพ/ข่าว : ว่าที่รอยตรีหญิงเบญจมาศ  อนันตพันธุ์
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เฝ้าระวังหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

"โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชระบาดในพื้นที่สุ่มเสี่ยงของจังหวัดฉะเชิงเทรา"

   
    วันที่  10 กรกฎาคา 2562 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา นายพงษ์เทพ รัตนา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชระบาดในพื้นที่สุ่มเสี่ยงของจังหวัดฉะเชิงเทรา และมีนายเฉลิมเกียรติ ศรีเสาวคนธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง กล่าวต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการและเกษตรกรที่เข้าร่วมการประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 140 คน
   
             นายพงษ์เทพ รัตนา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การจัดประชุมในวันนี้สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ความรุนแรงของแมลงศัตรูพืชกำลังระบาด ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของเกษตรกรที่ปลูกพืชไร่ในพื้นที่ 4 อำเภอสุ่มเสี่ยงของจังหวัดฉะเชิงเทรา ทางสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราจึงร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราจัดประชุมเพื่อหาแนวทางการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดแมลงศัตรูพืช ได้แก่ แมลงหวี่ขาวยาสูบ หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด และแมลงศัตรูพืชอื่นๆ โดยนำองค์ความรู้ในการเฝ้าระวัง การป้องกันและการกำจัดศัตรูพืชดังกล่าว มาให้เกษตรกรได้ทราบและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป
ภาพ/ข่าว : ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจมาศ อนันตพันธุ์